Skolebestyrelsens arbejde 

Skolebestyrelsen er den øverste myndighed i skole/hjem-samarbejdet, og spiller dermed en vigtig rolle både med hensyn til etablering, udvikling og fastholdelse af samarbejdet med forældrene. Via løbende kontakt til forældrekredsen, skaber skolebestyrelsen grundlaget for en øget interesse for bestyrelsens arbejde og dermed for hele skolen som sådan.   
Skolebestyrelsen har også til opgave at føre tilsyn og fastsætte principper for skolen som virksomhed. Skolebestyrelsen har blandt andet indflydelse på forældresamarbejdet og klassesammensætningen. Desuden skal skolebestyrelsen godkende skolens budget og godkende skolens ordensregler.
Læs mere om hvad en skolebestyrelse er, og deres arbejde på Aarhus kommunes hjemmeside her. 

 

 

 

2021 - 2022

2020 - 2021

Fusionsbestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøde om fusionen.

2019 - 2020

Tovshøjskolen

Referater fra før fusionen med Ellekærskolen.

2019 - 2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

Manchet-tekst

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

Skolebestyrelsens medlemmer 

Vi mødes cirka en gang om måneden og deltager også i dialogmøder med politikere og andre fælles møder hvor bestyrelsen er inviteret med.

Ny skolebestyrelse på Ellehøjskolen pr. 1. august 2022 og vores første møde er d. 30. august kl. 16.45

Forældrerepræsentanter: 

Fadowso Mahamed                                                       Maryan Hayir
Bo Kjellerup  
Katrine B. Thygesen 
Amaal Mohamud                                                          Fatuma Omar Mohamud                                              Shamso Muqtar Wardere

 Medarbejderrepræsentanter:                                       

Lolita Jensen                                                                    Lars Kammer

Ledelsesrepræsentanter: 

Lene Schmidt-Sørensen, viceskoleleder
Helle Mønster, skoleleder.

Andre: 

Thorbjørn Juhl Ovedal, Get2Sport samt afventer ansættelse at ny leder af boligsocialhandlingsplan, Gellerup